Bekijk klantbeoordelingen

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Toepasselijkheid 

1
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, alsmede de inhoud en de uitvoering van de, schriftelijk vastgelegde, voorstellen, offertes en opdrachtbevestigingen, van Opdrachtgever.

2
De algemene voorwaarden zijn van toepassing tenzij hier expliciet schriftelijk van wordt afgeweken. Met schriftelijk wordt ook bedoel via de e-mail.

Hoofdstuk 2: Voorwaarden bij een Opdrachtbevestiging

Artikel 2.1 Definities

Opdrachtbevestiging
Een document waarin de details van de opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn vastgelegd. De opdrachtbevestiging wordt als overeenkomst gezien.

Opdrachtgever
Een natuurlijk of rechtspersoon die met een aanbieder via een opdrachtbevestiging afspraken rondom het verrichten van werkzaamheden sluit. In dit geval de ‘klant’.

Opdrachtnemer
De aanbieder waarmee opdrachtgever een opdracht afsluit. In dit geval Fresh Workshops.

Fresh Workshops
Bedrijfsonderdeel van Dansschool Fresh waaronder workshops, projecten en evenementen worden georganiseerd. In dit geval Opdrachtgever.

Artikel 2.2 Totstandkoming van de opdracht

1
Pas nadat Opdrachtgever een opdracht schriftelijk heeft bevestigd ,door middel van een opdrachtbevestiging, is Opdrachtgever gebonden. Indien er geen opdrachtbevestiging ten grondslag ligt is opdrachtgever jegens opdrachtnemer niet schadeplichtig.

2
Het Opdrachtgever vrij staat ter zake van de opdracht aanwijzingen te geven als bedoeld in artikel 7:402 BW, terwijl Opdrachtnemer niettemin de opdracht zelfstandig uitvoert en in die zin vrij is te bepalen welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.

3
De offertes en aanbiedingen van Fresh Workshops zijn vrijblijvend en niet bindend tot aan wederzijdse schriftelijke overeenkomst tussen Fresh Workshops en Opdrachtgever.

2.3 Duur van de opdracht

De opdracht wordt aangegaan voor de duur van het project, zoals vastgelegd is in de opdrachtbevestiging, en zal derhalve van rechtswege eindigen wanneer het project volgens de opdrachtbevestiging is geëindigd. 

Artikel 2.4 Betaling

1
Na afloop van de opdracht zal er een factuur worden verzonden via de e-mail aan Opdrachtgever door het contactpersoon bij Fresh Workshops.

2
Betaling door de Opdrachtgever dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn zoals vermeld staat op de factuur. 

3
Indien Opdrachtgever niet binnen de aangegeven betalingstermijn betaald heeft, is Opdrachtgever gerechtelijk in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

4
Bij overschrijding van een betalingstermijn wordt er eerst een herinnering gestuurd door Fresh Workshops. Wordt er daarna nog niet betaald binnen twee weken dan stuurt Fresh Workshops een herinneringsfactuur met 5% toeslag op het oorspronkelijke factuurbedrag. 

5
Blijft Opdrachtgever daarna in gebreke dan zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever. Onder kosten wordt verstaan alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 

6
Ieder der partijen is gerechtigd de opdrachtbevestiging met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot schadevergoeding op te zeggen, indien:
a. de andere partij in surseance van betaling geraakt of surseance van betaling aanvraagt;
b. de andere partij failliet wordt verklaard, dan wel het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd;
c. de onderneming van de wederpartij wordt gestaakt of wordt geliquideerd;
d. op een omvangrijk deel van het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd.

Artikel 2.5 Annulering Opdracht

1
Annulering van de geboekte opdracht dient schriftelijk te gebeuren (via e-mail).
Een annulering moet worden bevestigd door de contactpersoon bij Fresh Workshops.

2
Een opdracht kan door de Opdrachtgever worden geannuleerd. Tot 2 weken voor aanvang van de opdracht kan de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Daarna is Opdrachtgever een prijs verschuldigd zoals hieronder staat beschreven:

Tussen de 2-1 week van tevoren- 50% van de totale kosten worden gefactureerd.
1 week van tevoren tot dag van workshop- 100% van de kosten worden gefactureerd.
Reiskosten worden niet in deze prijs meegenomen (bij een annulering).

3
Dit artikel laat ontbinding op de grond van de wet onverlet.

Hoofdstuk 3: Privacy verklaring

Artikel 3.1 Verwerken persoonsgegevens
Fresh Workshops verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling (na het boeken van een workshop, via de e-mail)
- Verzenden van informatie over een nieuw aanbod (indien van toepassing)
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Fresh Workshops verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens (indien beschikbaar)
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Artikel 3.1 Bewaartermijn persoonsgegevens

Fresh Workshops bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Indirecte persoonsgegevens tot drie jaren na het boeken van een workshop. De reden hiervoor is het mogelijk terugkeren van u als klant bij Fresh Workshops en de mogelijkheid dat wij contact met u kunnen opnemen.  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fresh Workshops en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@freshworkshops.nl. 

Artikel 3.2 Beeldmateriaal

Fresh Workshops vraagt voor aanvang van een workshop altijd toestemming aan deelnemers om foto’s of video’s te maken en/of te verspreiden op social media of voor op de website.
Als er geen toestemming is wordt er geen beeldmateriaal gemaakt.

Artikel 4: Slotbepalingen – toepasselijk recht / geschillen

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die ter zake van de onderhavige voorwaarden en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Limburg.

Bekijk alle workshops
Contact opnemen

Workshop aanvragen

Vul onderstaande gegevens in.

Een aantal van onze partners

Gilde opleidingen Summa college Citaverde college RICK Scholengemeenschap Were Di Punt welzijn